• Festiwal w Poitiers to nie jest kino dla starych ludzi

    Von am 9. Februar 2014

    Już po raz 36-sty odbył się mię­dzy­na­ro­do­wy Fe­sti­wa­lu Fil­mów Szkol­nych i Aka­de­mic­kich  im. Henri’ego Lan­glo­is w Po­itiers. Do kon­kur­su przy­stą­pi­ło 45-ciu naj­wy­bit­niej­szych mło­dych re­ży­se­rów z róż­nych stron świa­ta. To miej­sce spo­tka­nia z wy­jąt­ko­wym  kinem, gdzie rodzą się przy­szłe gwiaz­dy ki­ne­ma­to­gra­fii.