•  La partida

    „La par­ti­da” to naj­now­szy film kor­do­bań­skie­go re­ży­se­ra, An­to­nio Hensa. Akcja roz­gry­wa się na Kubie i obnaża ste­reo­ty­py na temat wyspy. „La par­ti­da” to opo­wieść o tra­gicz­nej w skut­kach, za­ka­za­nej mi­ło­ści. W fil­mie można zo­ba­czyć zna­ko­mi­tą grę ak­tor­ską Mir­thy Ibar­ry i po­wrót To­nie­go Cantó na duży ekran.