• BOOT CAMP - ŻOŁNIERSKA ZAPRAWA

    Von am 18. Dezember 2013

    Moda na obozy spor­to­we o dużej ak­tyw­no­ści fi­zycz­nej do­tar­ła do Pol­ski. Obozy z ide­eolo­gią służb spe­cjal­nych cie­szą się od dawna dużą po­pu­lar­no­ścią w Sta­nach Zjed­no­czo­nych jed­nak, że w Pol­sce dalej są no­wo­ścią.